Regulamin

 

      WEWNĘTRZNY  REGULAMIN  TARGOWISKA 

         MIEJSKIEGO w  GDAŃSKU- WRZESZCZ

ul.Wyspiańskiego

Dzierżawca terenu : Stowarzyszenie Kupców Targowiska Gdańsk – Wrzeszcz

 

Targowisko na placu otwartym czynne jest codziennie w godz. 600  do 1600

 

 1. Sprzedających na Targowisku obowiązują przepisy i opłaty eksploatacyjne ustalone

przez jednostkę prowadzącą.

 

 1. Na opłatę za miejsce handlowe składa się : opłata eksploatacyjna i opłata targowa

 

 1. Opłata targowa pobierana jest zgodnie z Uchwałą NR. LVIII/1396/14 Rady Miasta Gdańska

z dnia 30 października 2014r.(Załącznik Nr.1 )

 

 1. Wszystkie wystawki w odległości 1m od ściany frontowej pawilonów handlowych podlegają opłacie eksploatacyjnej.

 

 1. Wyznaczony pas ochronny 1 m nie może być poddzierżawiony przez właścicieli pawilonów

innym kupcom. W przeciwnym razie będzie pobierana od tych kupców pełna opłata

eksploatacyjna i targowa.

 

 1. Pas ochronny 1 metra dotyczy tylko ściany frontowej pawilonów jeżeli nie koliduje on

     z ciągami komunikacyjnymi .  Pozostały teren wokół pawilonów przeznaczony jest na miejsca handlowe dla innych Kupców i do dyspozycji Dzierżawcy Targowiska.

 

 1. Opłaty za miejsce handlowe określa cennik zamieszczony na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Zakazuje się handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi.

Handel poza miejscami wyznaczonymi podlega opłacie restrykcyjnej zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

 

 1. Handel poza stanowiskami stałymi jest dozwolony w miejscach określonych przez

kierownictwo Targowiska.

 

 1. Wszelkie zmiany ( przebudowy ,rozbudowy) stanowisk handlowych mogą następować

jedynie za zgodą kierownictwa Targowiska.

 

10.Sprzedających na Targowisku obowiązują przepisy i zalecenia San- Epid i p – poż.

 

 1. Na Targowisku zabrania się :

a/ handlu bronią , amunicją , materiałami wybuchowymi , truciznami , środkami

odurzającymi , lekarstwami ( z wyjątkiem ziół ), alkoholem.

 

b/ prowadzenia gier losowych , zręcznościowych i hazardowych.

 

 1. Inkasenci i służba porządkowa posiadają identyfikatory imienne umieszczone w

widocznym miejscu.

 

 1. Pokwitowanie opłaty targowej i eksploatacyjnej podlega kontroli przez inkasentów

oraz osoby uprawnione przez kierownika Targowiska.

 

 1. Niezastosowanie się do przepisów i opłat , a także zwyczajowej rzetelności kupieckiej

i dbałości o swoje stanowisko pracy, powoduje utratę prawa handlu na Targowisku.

 

 1. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie Targowiska. Nieprzestrzeganie tego warunku

może spowodować wydalenie osoby poza teren Targowiska.

 

 1. Wywoływanie awantur oraz stwarzanie atmosfery zagrożenia dla osób przebywających na

Targowisku spowoduje wydalenie osoby z jego terenu.

 

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem należy zwracać się do

kierownika Targowiska.

 

Zarząd Stowarzyszenia Kupców Targowiska

                                                                           Gdańsk – Wrzeszcz

 

UCHWAŁA NR XXXVI/1161/2001 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 21 czerwca 2001 roku

1161

w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Gdańska oraz zatwierdzenia Regulaminu targowisk miejskich

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.11, art.40 ust.2 pkt 3 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 poz.74 z 1996r., zm. nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679,Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775 z 1998r.Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126, z 2000r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,poz. 1041 z 2001 r. Nr 45 poz. 497) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 Ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.(Dz.U. Nr 62 poz.718 z 2000 r.)

Rada Miasta Gdańska uchwala, co następuje:

 • 1
 1. Dla prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej przez przedsiębiorców w granicach administracyjnych miasta Gdańska wyznacza się targowiska zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Sposób i formę oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej na targowiskach określa Regulamin Targowisk Miejskich stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 • 2
 1. Opłata targowa w miejscach wyznaczonych niniejszą uchwałą będzie pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Gdańska aktualną na dany rok kalendarzowy.
 2. Podmioty zarządzające targowiskami uprawnione są do pobierania opłat eksploatacyjnych.
 • 3

Rada Miasta upoważnia Zarząd Miasta do:

 1. wyznaczenia na terenie miasta Gdańska sezonowych lokalizacji przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej oraz określenia zasad ich funkcjonowania.
 2. wyznaczenia zarządców targowisk, które zostały określone w załączniku nr 1.
 • 4

Traci moc uchwała Nr XXIV/136/91 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia okrężnej działalności handlowo-usługowej na terenie miasta Gdańska wraz z późniejszymi zmianami.

 • 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

 • 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Maciej Lisicki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/1161/2001
Rady Miasta Gdańska
z dnia 21 czerwca 2001 roku

Wykaz targowisk

 1. ul. Elbląska róg ul. Zawodników
 2. ul. Czerwony Dwór, ul. Krzywoustego
 3. ul. Polanki
 4. ul. Wyspiańskiego
 5. Pomiędzy ul. Pańską i Lawendową oraz Kościołem Św. Mikołaja
 6. Stogi – ul. Niska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/1161/2001
Rady Miasta Gdańska
z dnia 21 czerwca 2001 roku

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH w Gdańsku

 • 1
 1. Targowiska miejskie w Gdańsku czynne są we wszystkie dni tygodnia. Godziny handlu oraz wjazdu i wyjazdu na targowiskach ustala zarządca targowiska.
 2. Wjazd samochodów dowożących towar na targowisko odbywa się w ciągu trzech godzin przed rozpoczęciem godzin handlu w miarę wolnych miejsc, po tym czasie – po uzgodnieniu z kierownikiem targowiska lub dyżurującymi inkasentami.
 3. W razie zagrożenia porządku publicznego lub w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń – Prezydent Miasta zarządzić może ograniczenie godzin handlu, godzin wjazdu samochodów lub nakazać opróżnienie targowiska.
 4. Targowiskiem zarządza zarządca wyłoniony przez Urząd Miasta. Zarządca umieszcza na tablicy nazwę targowiska i swojej Firmy.
 5. Regulamin targowiska oraz obowiązujące stawki opłaty targowej i eksploatacyjnej umieszcza się na tablicach ogłoszeń przy wjazdach na targowisko.
 6. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12.
 • 2
 1. Na targowisku może być prowadzona działalność handlowa, usługowa i gastronomiczna
 2. Działalność handlowa, usługowa i gastronomiczna może być prowadzona jako działalność:

– stacjonarna – ze stałych obiektów usytuowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

– z pojazdów w formie obwoźnej (samochody, przyczepy, campingi itp.)

– ze stoisk w formie stałej (stragany, wiaty, ławy, stoły),

– w formie obnośnej (z ręki, z ziemi, wiaderka, kosza itp.).

 • 3

Działalność na targowisku mogą prowadzić:

 1. osoby fizyczne i prawne posiadające uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. rolnicy i działkowcy,
 3. rękodzielnicy ludowi i artystyczni,
 4. zbieracze runa i owoców leśnych,
 5. osoby sprzedające swoje używane przedmioty,
 6. cudzoziemcy posiadający zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski.
 • 4
 1. Na targowisku mogą być sprzedawane towary rolno – spożywcze i przemysłowe z wyjątkiem artykułów takich jak:

1) dietetyczne środki spożywcze,

2) mleko niepasteryzowane,

3) dziczyzna,

4) pieczywo i wyroby ciastkarskie nieopakowane,

5) grzyby i przetwory grzybowe z wyjątkiem hodowlanych,

6) napoje alkoholowe,

7) nafta, benzyna, spirytus skażony (denaturat), trucizny i inne materiały niebezpieczne 8) oraz łatwopalne,

8) broń, amunicja, materiały oraz artykuły pirotechniczne i wybuchowe,

9) przedmioty stanowiące wyposażenie ekwipunku wojskowego,

10) samochody,

11) inne artykuły, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Handel środkami spożywczymi (w tym mięsem, rybami, drobiem bitym i ich przetworami, nabiałem) może odbywać się po spełnieniu przez handlujących warunków określonych rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1994r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami (Dz. U. Nr 119 z 1994r.)
 • 5
 1. Osoby prowadzące działalność handlową, usługową lub gastronomiczną na targowisku zobowiązane są do:
 2. a) przestrzegania regulaminu targowiska
 3. b) obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności, a w szczególności:

– przepisów sanitarnych, porządkowych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta,

– prawa o działalności gospodarczej.

 1. c) uzgadniania miejsca działalności z zarządcą targowiska lub osobą przez niego upoważnioną,
 2. d) wykonywania poleceń zarządcy targowiska lub osoby przez niego upoważnionej,
 3. e) używania sprawnych i z ważną legalizacją narzędzi pomiarowych. Narzędzia pomiarowe winny być tak użytkowane aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia lub mierzenia,
 4. f) umieszczania na towarach cen w sposób widoczny dla kupującego,

zachowania porządku i czystości na swoim stanowisku, zarówno w trakcie handlu jak i po jego zakończeniu,

 1. g) uzgadniania spraw nie ujętych w regulaminie z zarządcą targowiska lub osobą przez niego upoważnioną,
 2. h) poddania się kontroli przez organa do tego upoważnione.
 3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na targowisku powinny posiadać pełną dokumentację dotyczącą zakresu prowadzonego handlu oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby handlującej.
 4. Osoba sprzedająca produkty pochodzenia leśnego zobowiązana jest do umieszczenia przy swoim miejscu sprzedaży informacji zawierającej: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 • 6

Na targowisku zabrania się:

 1. odstępowania miejsc sprzedaży innym osobom bez zgody zarządcy targowiska,
 2. zajmowania miejsca do sprzedaży na drogach pożarowych, ciągach komunikacyjnych, chodnikach i innych miejscach przeznaczonych do ruchu lub w jakiś sposób hamujący i utrudniający ruch,
 3. prowadzenia gier hazardowych,
 4. spożywania napojów alkoholowych.
 • 7

Zarządca targowiska:

 1. zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 2. wyznacza miejsca sprzedaży, drogi komunikacyjne, pożarowe ciągi komunikacyjne w sposób widoczny i trwały.
 3. w odniesieniu do sprzedaży artykułów wymienionych w § 4, ust. 2 przygotowuje odpowiednie stanowiska z doprowadzoną bieżącą wodą i odprowadzeniem ścieków oraz zasilaniem energetycznym,
 4. zapewnia toalety dla sprzedawców z wydzieleniem odrębnej toalety dla sprzedawców branży spożywczej oraz osobną toaletę dla kupujących,
 5. zapewnia punkty czerpania wody pitnej oraz punkty zlewania wody zużytej,
 6. reguluje ruchem pojazdów na targowisku,
 7. wskazuje osobom prowadzącym działalność handlową, usługową i gastronomiczną na targowisku miejsce jej prowadzenia,
 8. odpowiada za porządek i czystość na targowisku,
 9. dba o estetykę i wygląd targowiska,
 10. przeprowadza niezbędne remonty.
 • 8
 1. Od osób prowadzących na targowisku działalność handlową, usługową lub gastronomiczną pobierana jest przez Zarządcę,za pośrednictwem inkasentów:
 2. a) dzienna opłata targowa – która jest opodatkowaniem czynności sprzedaży, opłatą lokalną na rzecz Miasta. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta na blankietach (kwitariuszach przychodowych) według ustalonego wzoru. Stawki opłaty targowej ustalane są Uchwałą Rady Miasta.
 3. b) opłata eksploatacyjna za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez zarządcę targowiska, według stawek dziennych albo miesięcznych, określonych na podstawie kalkulacji własnej Zarządcy.
Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta, na blankietach według ustalonego wzoru.
 1. Wysokość opłat, o których mowa jest w ust. 1 uwidoczniona jest na tablicy ogłoszeń.
 2. Warunkiem dopuszczenia do wykonywania działalności handlowej na targowisku jest posiadanie dowodu uiszczenia w/w opłat.
 3. Kontrolę uiszczania opłaty targowej i eksploatacyjnej mogą przeprowadzać upoważnieni pracownicy Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele Zarządcy targowiska.
 4. Z osobą prowadzącą działalność handlową w formie stacjonarnej zawierana jest umowa dzierżawy.
 5. Osoby handlujące na targowisku na stałe wnoszą opłaty w postaci abonamentów miesięcznych. Opłata abonamentowa upoważnia do handlu tylko tę osobę, która tej opłaty dokonała i tylko na miejscu opłaconym.
 6. Opłaty miesięczne – abonamentowe za miejsce na targowisku za dany miesiąc należy uiszczać do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Po tym terminie miejsce to może być sprzedane każdej innej osobie. Osoby opłacające przez cały rok opłaty abonamentowe za swoje miejsce, w przypadku skorzystania z urlopu do 1 miesiąca zachowają prawo do tego miejsca, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodniowym Zarządcy targowiska o okresie przerwy w handlu. Za okres przerwy w handlu są one zwolnione z opłat. Nie dotyczy to handlujących, których obiekty pozostają w tym czasie na targowisku.
 7. Użytkownik pawilonu lub innego obiektu, stale pozostającego na targowisku w przypadku nie zawarcia umowy dzierżawy lub nie uiszczenia opłaty abonamentowej zobowiązany jest do jego usunięcia z targowiska. W przeciwnym wypadku obiekt usunięty zostanie na koszt użytkowania.
 8. Osobom stale handlującym na targowisku przydzielane są miejsca stałe. Miejsce stałe nie zajęte w danym dniu udostępniane są innym osobom.
 • 9

Nie przestrzeganie przepisów, takich jak:

– porządkowe,

– sanitarne,

– weterynaryjne,

– przeciwpożarowe,

– dotyczące praw konsumenta,

– prawa o działalności gospodarczej

– będzie podstawą wszczęcia postępowania mandatowego.

 • 10

Zarządcy targowisk opracują przepisy porządkowe właściwe dla danego targowiska.

 • 11

Niniejszy regulamin oraz przepisy porządkowe podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń usytuowanej na targowisku.